Новини

Проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане

Проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане

С предлаганите промени в Закона за социално подпомагане се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Лицата, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, при заявяване на административната услуга по вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги няма да прилагат оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или регистрация, издадени от компетентния съд, както и заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ. Агенцията за социално подпомагане по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.

Със законопроекта се предлагат изменения и в Закона за закрила на детето. Тези изменения предвиждат доставчиците на социални услуги при заявяване на административната услуга по издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца да не представят копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за актуално състояние, декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация и свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи. Държавната агенция за закрила на детето по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ. Само чуждестранните лица ще представят необходимите документи.

Прочети повече

Posted in Новини