Новини

Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, както и декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, ще се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. По този начин се цели подобряване на организацията и ефективността в работата на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Като крайна цел се очаква преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване.

Прочети повече

Posted in Новини