Новини

Проект на Закон за платежни услуги и платежните системи

Проект на Закон за платежни услуги и платежните системи

Основната цел на проекта на нов Закон за платежните услуги и платежните системи е въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366, включително:

 • Прецизиране на критериите и условията за предоставяне на платежни услуги, които попадат извън приложното поле на закона, което да уеднакви практиката на прилагането на закона;
 • Постигане на равнопоставеност между доставчиците на платежни услуги, чрез допълване на правната рамка с две нови платежни услуги, които към момента попадат извън обхвата на закона – услуги по иницииране на плащания и услуги за предоставяне на информация за сметка, както и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат;
 • Подобряване на регламентацията по отношение на лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари, упражняването на правото на установяване и свобода на предоставяне на платежни услуги в рамките на ЕС и сътрудничеството между надзорните органи;
 • Пълно гарантиране на правата на ползвателите на платежни услуги посредством  промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на доставчиците на платежни услуги чрез разширяване обхвата на платежни операции, за които те се прилагат, като са включени и операциите, при които само един от доставчиците на платежни услуги е на територията на ЕС и които се извършват освен във валутите на ЕС и във всички останали валути;
 • Въвеждане на хармонизирани изисквания за сигурност на плащанията чрез регламентиране на изисквания за ограничаване и контрол на операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, както и изисквания за сигурност на плащанията чрез извършване на задълбочено установяване на идентичността на клиента, когато плащанията се извършват отдалечено или в интернет среда.

Други цели:

 • Повишаване на информираността на потребителите относно характеристиките и възможността за откриване на платежна сметка за основни операции;
 • Премахване на трудностите и минимизиране на правната несигурност, свързани с упражняване на правото на свободно предоставяне на услуги в ЕС, пред дружество за електронни пари, което притежава и лиценз за платежна институция;
 • Подобряване на надеждността, устойчивостта и ефективността на платежните системи с окончателност на сетълмента и ограничаване на системния риск;
 • Съобразяване на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при извършени нарушения на закона и на подзаконовите актове по прилагането му, както и при извършени нарушения на Регламент (ЕС) 2015/847, на Регламент (ЕО) № 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751, с нарасналото значение на дейността по предоставяне на платежни услуги;
 • Подобряване на начина на извършване на паричен сетълмент по сделки с ДЦК от инвестиционни посредници;
 • Преодоляване на трудностите по отношение получаване на достъп от държавни органи до информационните системи на ЦКР и РБСС;
 • Привеждане на сроковете за издаване на акт за установяване на административно нарушение по ЗКИ и ЗПУПС в съответствие с голямата правна и фактическа сложност на казусите и значимостта на обществените отношения.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини