Новини

Проект на Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания

Проект на Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания

В изпълнение на държавната политика за социална интеграция на хората с увреждания, Агенцията за хората с увреждания от 2006 г. изпълнява програма за финансиране на лица с трайни увреждания за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност.

Начините за кандидатстване и финансиране по тази програма са разписани в Методика за финансиране на хора с увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.

Методиката е разработена на основание чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), във връзка с  чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).

През изминалите години от изпълнението на Програмата за стартиране и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания се установи непрекъснат и нарастващ интерес от страна на хората с трайни увреждания към стартиране и развитие на собствен бизнес.

Конкретните предложения на Агенцията за хората с увреждания, регламентирани в проекта на Методиката са следните:

  1. Отпадат всички текстове, свързани с възможността по Програмата да кандидатстват лица с трайни увреждания, които имат учредена фирма. По-целесъобразно е бенефициенти по Програмата да бъдат само хора с трайни увреждания, които нямат фирми, не  развиват дейност и нямат трудови доходи. Получаването на субсидия за стартиране на самостоятелна стопанска дейност за тези лица често е единствената им възможност да намерят трудова реализация.
  2. Разписва се текст, съгласно който, ако бенефициентите са в трудови/служебни правоотношения, след класиране за финансиране, е необходимо да декларират, че ще извършват трудова дейност единствено във връзка с изпълнение на проекта.
  3. С цел избягване на възможността за финансиране на едни и същи кандидати, разписва се текст, че физически лица с трайни увреждания, които са били финансирани  за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от Агенцията за хората с увреждания, нямат право на повторно кандидатстване за субсидия.
  4. Отпада възможността със средства от субсидията да се закупуват сгради/части от сгради, както и активи за оборудване на други работни места, освен това на лицето с увреждане.
  5. Отстранени са стилистични грешки, редактирани са текстове и изказът е олекотен с цел по-голяма читаемост и разбираемост от страна на целевата група.

Прочети повече

Posted in Новини