Новини

Проект на Методология за оценка на корупционния риск

Проект на Методология за оценка на корупционния риск

Проектът на Методология за оценка на корупционния риск е  разработен на основание чл. 32, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 30, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от междуведомствена работна група, включваща представители на Министерския съвет, Националното сдружение на общините в Република България и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

С проекта на методологията се уреждат общите изисквания и редът за извършване на оценка на корупционния риск, както и за планирането и отчитането на антикорупционните мерки.

Целта на методологията e:

•   подпомагане изпълнението на антикорупционната политика чрез прилагането на единен подход за извършване на оценка на корупционния риск при отчитане на спецификите на съответната администрация и секторна политика;

•   даване на основни насоки при изграждането на система за мониторинг и управление на корупционния риск;

•   определяне индикаторите и методите за оценка на корупционния риск.

При разработването на проекта на методологията е отчетена практиката по прилагане на отменената със Заповед № Р-155 от 11.10.2018 г. на министър-председателя на Република България Методика за оценка на корупционния риск, както и дейността по съставяне и изготвяне на антикорупционни планове. Също така, в проекта на методологията е съобразена и разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), където е разписана една от хипотезите за проверка на декларациите на лицата по § 2 от ЗПКОНПИ, а именно при установен завишен корупционен риск за звената в държавната и общинска администрация и за длъжностите на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 от НОРИПДУКИ.

Прочети повече

Posted in Новини