Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Основният мотив за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на Наредбата. Предложените с проекта изменения и допълнения на Наредба № 3/2003г. са съобразени с настъпилите промени в нормативната уредба, свързана с изискванията към изпълнението на строежите и влаганите в тях строителни продукти, определени със Закона за енергийната ефективност и Закона за техническите изисквания към продуктите, и са в пълно съответствие с изменениятаи допълненията на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., както и с предходните му изменения.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини