Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 3 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 3 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Основният мотив за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 3 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на Наредбата. Основната част от измененията и допълненията са с цел привеждане на Наредба № 2 от 3 юли 2003 г. в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обн. ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., в сила от 26 декември 2015 г., като в тази връзка са предложените изменения и допълнения в действащите разпоредби на чл.13, ал.2, чл.14, т.3, т.4 и т.9, чл.23, ал.2, т.1 и т.2, б.“в“ и §3, т.4 и т.5 от допълнителните разпоредби на Наредбата. Предложените с проекта изменения и допълнения на Наредба № 2 от 3 юли 2003г. са съобразени с настъпилите промени в нормативната уредба, свързанас изискванията към изпълнението и въвеждането на строежите в експлоатация, определени със Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за енергийната ефективност и Закона за техническите изисквания към продуктите, и са в пълно съответствие с измененията и допълненията на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., както и с предходните му изменения.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини