Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

МОСВ разработи проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, с който се изменя списъка на отпадъците в съответствие с Решение 2014/955/ЕС. С проекта на НИД на Наредба № 2 се правят промени в обозначенията на свойствата, определящи отпадъците като опасни, за да се приведат в съответствие със Регламент (ЕС) № 1357/2014. Промяната цели наименованията на определени опасни свойства да се приведат в съответствие със законодателството на съюза в областта на химикалите и по-специално с новите кодове за клас и категория на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008. Промяната на наименованията на опасните свойства е адаптирана и към научно-техническия прогрес, за да бъдат съгласувани с нормативната уредба по химикали. Въведени са нови наименования на опасните свойства Н 12 и Н 15, за да се осигури съответствие с наименованието на другите опасни свойства и се въвеждат критерии за определяне на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“, в съответствие с критериите на европейското законодателство за опасните химични вещества и смеси. В проекта на НИД е добавен реда за съгласуване на план за вземане на проби за класификация на отпадъците въз основа на изпитване.

Прочети повече

Posted in Новини