Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Основната промяна в Наредбата е свързана със създаването на чл. 35б, с който се въвежда електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) като средство за постигане на служебен обмен на данните, необходими за издаване на свидетелство за съдимост, и премахване на изискването граждани да представят документа пред администрации на органите на изпълнителната власт. По-съществените положения са:

1. ЕССС ще се издава по заявление от централните и териториалните органи на изпълнителната власт чрез длъжностни лица, оправомощени да получават достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус;

2. ЕССС ще може да се издава единствено по отношение на лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от Наказателния кодекс. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост ще се издава по общо установения ред;

3. Министерството на правосъдието ще бъде компетентно да издава ЕССС след подаване на заявление по образец по електронен път;

4. Заявлението ще се подава чрез попълване на електронна форма, достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя ще се извършва с квалифициран електронен подпис;

5. Предвижда се кратък срок за издаване на ЕССС, който е не по-късно от три работни дни. Държавна такса няма да се дължи.

6. Както и за свидетелството за съдимост на хартиен носител и електронното свидетелство за съдимост, така и за ЕССС срокът на валидност е шест месеца от датата на издаването му.

Прочети повече

Posted in Новини