Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на наредба е разработен след постъпили предложения за създаване на облекчена процедура при съгласуване на подробен устройствен план за национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение. Мотивите за въвеждане на изключение от процедурата по чл. 65 от Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г. по отношение на национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение, произлизат от съкратените срокове и облекчените процедури, които се прилагат за такива обекти по реда на други закони. Предложението е структурирано в преходна  норма, изрично регламентираща облекчена процедура по съгласуване на проекта на ПУП за национален обект, обект с национално значение, общински обект с първостепенно значение и за обект, финансиран изцяло или частично от фондове на Европейския съюз. Преходната норма ще се прилага в случаите, в които подробен устройствен план е допуснат за изработване до 20.12.2017 г.

С предложеното изменение на чл. 23, ал.12 от наредбата ще отпадне противоречието с установения разрешителен режим за използване на кинематични методи чрез използване на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) за координиране на точки от РГО, съгласно Инструкцията № РД – 02 – 20 – 25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС. С изменението на чл. 40, ал. 4 се определя „първият надземен етаж“ се привежда в съответствие с § 5, т. 50 от Закона за устройство на територията.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г. се отстранява допусната грешка в изписването на текст в чл. 73, ал. 5, т. 1 и пропуск при одобряване на част от Приложение № 7 – Форма 1, която е неразделна негова част. В допълнителните разпоредби е предложена легална дефиниция на  понятието „форсмажорни обстоятелства”; дефиниране на форсмажорните обстоятелства като препятстващи извършването на геодезически измервания; въвеждане на ред и условия, при които се счита, че биха настъпили компенсационни събития за извършване на геодезически измервания. Новото предложение, отразено като чл. 43а в § 3 от проекта на наредба, ще създаде яснота и възможност за уреждане на договорните отношения между АГКК и изпълнителите на дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър, относно сроковете за изпълнение на дейностите, част от които са геодезическите измервания. Параграф 1 от Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г. е допълнен с т. 18, в която е дадено определение за форсмажорни обстоятелства

Прочети повече

Posted in Новини