Новини

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори

С предложените промени в Наредба № 2 г. от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора,отпада изискването за предоставяне от страна на организацията – кандидат удостоверение за актуално състояние в оригинал. Цели се облекчаване на административната тежест чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Прочети повече