Новини

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа

В предложения проект за изменение на Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа (Наредбата) се налага разширяване на обхвата на подзаконовия нормативен акт, като същият следва да се прилага и по отношение на контрола върху системите за регистрация на сделките с ДЦК, сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия (МСТ). Във връзка с това са и измененията, предложени в чл. 1, с които се разграничават сделките и операциите, извършвани на първичен пазар от регистрацията на сделки на вторичен пазар, включително и такива, сключени на регулиран пазар и МСТ.

С оглед на това, са прецизирани и текстовете на чл.2 и чл.3 от наредбата, в които е направено допълнение, че регулирането и контролът по Наредбата включват не само регулирането и контрола върху сделки с ДЦК на първичен пазар, но и регулирането и контрола върху регистрацията на сделките с ДЦК на вторичния пазар. Предвидените изменения в Наредбата няма да дерогират правомощията на Комисията за финансов надзор (КФН) по отношение на търговията извършвана на регулиран пазар и МСТ с ДЦК.

Прочети повече