Новини

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8„Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014–2020 г

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8„Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014–2020 г

Причини, които налагат приемането на наредбата и основни предложения в Наредба за прилагане на подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

В параграф 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е регламентирано, че безвъзмездната финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) се предоставя при условията и по реда на този закон, доколкото друго не е предвидено в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане.

В ПРСР и чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители е предвидено правоотношенията, свързани с прилагането на мерките от ПРСР да се регламентират с наредби.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на финансовата помощ.

Цели на подмярката и допустими дейности:

Подпомагането по наредбата e насочено към постигане на целите на подмярка подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ както следва:

1. възстановяване на горите, пострадали от горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители;

2. защита на околната среда;

3. адаптиране към промените в климата.

По подмярката се предоставя финансова помощ за превантивни дейности срещу горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития, като:

1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено възобновяване;

2. презалесяване на пострадалите гори, което включва:

а) изготвяне на технологичен план за залесяване;

б) почвоподготовка;

в) закупуване на залесителен материал;

г) транспорт и временно съхранение на залесителния материал;

д) засаждане на фиданките или засяване на семената.

3. попълване на новосъздадени горски култури;

Допустими за подпомагане кандидати:

  1. физически лица, собственици на горски територии;
  2. еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
  3. общини, собственици и/или стопанисващи/управляващи горски територии;
  4. държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и, стопанисващи/управляващи  горски територии;

Условията за допустимост към кандидатите са основани на условията, включени в текста на ПРСР 2014-2020 г., както и опита от прилагане на подобни мерки и имат за цел правилно насочване на финансовата подкрепа и предотвратяване създаването на изкуствени условия.

Финансови условия:

Финансова помощ по подмярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти е в размер до 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на разходите, за които се кандидатства за един проект е до левовата равностойност на 1 000 евро. Максималният размер на разходите, за които се кандидатства за едно проектно предложение е до левовата равностойност на 1 000 000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е до левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Приоритетното насочване на финансовата помощ по подмярката е съобразено с описания в ПРСР 2014-2020 подход, като са определени следните приоритети:

  • местоположение на територията на община, класифицирана с висок риск от горски пожари (като се дава най-висок приоритет на високия риск, следван среден риск и накрая нисък);
  • степента на увреденост в проценти,  като се дава приоритет на по-високият процент;
  • степента на ерозия, като се дава приоритет на високата и средна степен на ерозия;
  • наклон на терена по-голям от 25°, като се дава приоритет на по-големия наклон;
  • при изборът на дървесен вид за презалесяване приоритет ще се дава на местни видове и произходи;
  • избираемите проекти ще бъдат класирани според големината на площта, която се възстановява, като приоритет ще се дава на по-голямата площ.

Към всеки едни от приоритетите са разработени критерии за подбор, като тяхната тежест е определена от Комитета за наблюдение на ПРСР на заседание, проведено на 17 юли  2017 г.

Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“  от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

Прочети повече

Posted in Новини