Новини

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основни предложения в наредбата се състоят в следното:

В параграф 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е регламентирано, че безвъзмездната финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) се предоставя при условията и по реда на този закон, доколкото друго не е предвидено в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане.

В ПРСР и чл. 9а от ЗПЗП е предвидено правоотношенията свързани с прилагането на мерките от ПРСР да се регламентират с наредби. В тази връзка тематична работна група подготви настоящият нормативен акт.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.

Цели на подмярката и допустими дейности:

Подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР има за цел икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. По подмярката ще се подпомагат проекти, които допринасят за постигане на целта и.

По подмярката се предоставя финансова помощ, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана.

Допустими за подпомагане кандидати и териториален обхват:

Подпомагат се проекти, представени от физически лица, еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите.

По подмярката се подпомагат проекти, които се осъществяват на територията на на Република България.

Финансови условия:

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.

Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане.

Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Приоритет по мярката се предоставя за:

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:

1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;

2. отглеждат култури в сектор “Плодове и зеленчуци”, и/или сектор „Етерично-маслени култури“  ;

3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);

4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

Критериите за подбор и тяхната тежест ще бъдат определени от Комитета за наблюдение на ПРСР на заседание, което ще се проведе през месец февруари 2016 г.

Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на Министерство на земеделието и храните. Финансовите средства ще бъдат предвидени в сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 

виж повече

Posted in Новини