Новини

Проект на Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност

Проект на Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност

С цел да се поддържа и непрекъснато да се усъвършенства дейността по вътрешен одит, всяко звено за вътрешен одит е задължено да изготви и прилага програма за осигуряване на качеството. Един от основните компоненти на тази програма е извършването на външни оценки най-малко веднъж на пет години от лица извън организацията, които притежават необходимата квалификация. Редът и начинът за извършване на външни оценки на качеството са регламентирани с наредба на министъра на финансите, в качеството му на орган, отговорен за координацията и хармонизацията на вътрешния одит. Наредбата е издадена на 17.01.2011 г. и e претърпяла редица изменения, за да отговори на реалните нужди за подобряване на дейността по вътрешен одит.

Прочети повече