Новини

Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Повсеместното навлизане на цифровите технологии във всички сфери на обществения и стопански живот, известно като „цифрова трансформация“ налага преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез автоматизиране и придаване на допълнителна стойност на съществуващите икономически сектори, засилване на предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства на днешния ден, вкл. и чрез развитие на изцяло нови сфери на икономическия и социален живот.

В предложения стратегически документ са взети предвид и целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане.

Документът определя визията, целите и приоритети на политиката за цифровата трансформация на Република България за периода до 2030 г.:

Визия: Отчитайки необходимостта от цифровата трансформация и създавайки условия за нея, до 2030 г. България трябва да притежава конкурентоспособна цифрова икономика и висок стандарт на гражданите, които да са основани на знанието и интелигентния растеж.

Цели:

  1. Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура
  2. Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения.
  3. Укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации.
  4. Отключване потенциала на данните.
  5. Цифровизация в полза на кръгова ниско въглеродна икономика.
  6. Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги.

Очертаните приоритети (области на въздействие) са: цифрова инфраструктура; киберсигурност; научни изследвания и иновации; образование и обучение; адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална защита; цифрова икономика; селско стопанство; транспорт; околна среда и климат; здравеопазване; финанси; култура; дезинформация и медийна грамотност; териториално развитие; цифрово управление; сигурност и участие на гражданите в демократичния процес.

Основната цел на правителството за цифрова трансформация за периода до 2030 г. е достигане на средноевропейско равнище на навлизане на цифровите технологии в българската икономика и общество, повишаване на ефективността на държавното управление, ефективно справяне с основните социални предизвикателства и повишаване сигурността на гражданите.

Проектът на стратегически документ е изготвен в изпълнение на Заповед № Р-163/19.12.2019 г. на заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев. Дефинирането в акта на основни цели, принципи и приоритетни области на въвеждане на цифровата трансформация в страната ни до 2030 г., ще позволи синхронизиране и координиране на политиките, програмите и проектите в тази област, които ще бъдат включени и в съответните нови оперативни програми, финансирани от европейските фондове за следващия програмен период.

Прочети повече

Posted in Новини