Новини

Проект на НИД на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

Проект на НИД на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

В Наредба № 22 са уредени условията и реда за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), в това число: финансовите условия за предоставяне на помощта, изискванията към местните инициативни групи (МИГ) и стратегиите за ВОМР, получателите, дейностите и разходите, за които се предоставя финансова помощ по стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, изискванията при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ, условията за изпълнение на проектите, както и условията и реда за изплащане на финансовата помощ.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини