Новини

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта включва: отпадане на изискването при регистрация в дирекции „Бюро по труда“ търсещите работа лица да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж; определяне на изисквания при разработване на проекти на програми за заетост и обучение от браншови организации, институции и организации, финансирани със средства от държавния бюджет; определяне на критерии за оценка на проекти на програми за заетост и обучение, разработени от браншови организации, институции и организации, финансирани със средства от държавния бюджет; въвеждане на нормативни срокове за извършване на оценка за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална / държавна помощ; регламентиране на изискване за утвърждаване на Механизъм за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта.

Предложените промени в ППЗНЗ предвиждат облекчаване на съществуващия режим за регистрация на търсещите работа лица. С тях не се създават нови регулаторни режими и не се изискват допълнителни финансови средства.

Прочети повече

Posted in Новини