Новини

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

С проекта на постановление се изменя раздел Раздел VI „Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър“ на действащата Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Изменението е продиктувано от необходимостта текстовете на Тарифа № 14 да бъдат съобразени с наредбата по чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 11 октомври 2016 г. С предлагания проект на постановление се определя размерът на таксите за услугите от кадастралната карта и кадастралните регистри; Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и регистрите на правоспособните лица по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. С приемането на проекта на постановление се очаква увеличение на броя на част от предлаганите услуги; облекчаване на административната тежест и намаляване на разходите на потребителите; развитие на електронните услуги; повишаване на ефективността на обслужването чрез концентриране на информация в един административен орган.

Прочети повече