Новини

Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната за 2017 г.

Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната за 2017 г.

Политиката в областта на доходите е в основата на политиката за съхранение и развитие на човешкия капитал.  За определянето на нов размер на минималната работна заплата от 460 лв., способства икономическия растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите  и тенденциите в ръста на средната работна заплата.

Размерът на Минималната работна заплата от 460 лв. от 1 януари 2017 г. е съобразен с Решение № 913 на Министерския съвет от 31 октомври 2016 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., както и на обективната икономическа и социална рамка, включваща устойчивата динамика на средната работна заплата, индекса на потребителските цени и осигуряване на  необходимите средства за преживяване на заетите на Минимална работна заплата  и техните семейства.

С предвиденото увеличение на размера на минималната работна заплата делът и в средната работна заплата се очаква да надхвърли средната стойност за ЕС, но сравнявайки я с наличните данни  за страните от ЕС независимо от повишението размерът на минималната работна заплата у нас остава на най-ниското ниво  в сравнение с другите страни за които  са характерни процесите на конвергенция.

Определеният нов размер на  минималната работна заплата от 460 лв., бележи  ръст от 9,5% спрямо 2016 г., което ще способства за мотивиране на работната сила за търсене на работа и реализиране и задържане на трудовия пазар, за запазване на жизненото равнище на най-ниско доходната част от работната сила и намаляване на делът на риска от бедност сред работещите.

Правно основание за приемане на постановлението за определяне на  Минималната работна заплата за страната е чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства. Изплащането на Минималната работна заплата в търговските дружества е за сметка на съответните дружества.

Прочети повече

Posted in Новини