Новини

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

В „Държавен вестник” (бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15 април 2016 г.) е обнародван новият Закон за обществените поръчки (ЗОП), който заменя досега действащия закон и организира по нов начин възлагателния процес.
Приемането на нов закон е резултат от ангажимента на Република България да транспонира в националното си законодателство две изцяло нови европейски директиви, касаещи възлагането на обществени поръчки от публични възложители и възложителите, осъществяващи дейност в определени сектори /секторни възложители/.
В съответствие с разпоредбите на ЗОП, за да се осигури техническа възможност за неговото прилагане, е предвидено Министерският съвет да приеме правилник за прилагане на закона. Предвид рамковия характер на закона, от съществена необходимост е правилникът да влезе в сила едновременно с него. Съгласно § 26 от преходните и заключителни разпоредби на ЗОП Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона, наредбата по чл. 13, ал. 2 и тарифата по чл. 220, ал. 1 в срок до 15 април 2016 г.
В структурно отношение проектът на правилник съдържа 15 глави, обособени в раздели. Включени са и две приложения.

виж повече

Posted on
Posted in Новини