Новини

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлага да бъде изменен и допълнен Класификаторът на длъжностите в администрацията.
Съгласно чл. 13 от Закона за администрацията (ЗА), държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, заемат длъжности, чиито наименования се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА). В Класификатора се посочват и разпределението на длъжностите по длъжностни нива, минималните изисквания за заемането на всяка длъжност и вида на правоотношението, по което тя се заема.
С проекта на постановление в КДА се въвеждат специфични длъжности, предвидени в специални закони на основание разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за прилагане на КДА. Целта е всички длъжности в администрацията да се съдържат в един нормативен акт. В проекта са отразени и промени, произтичащи от изменението на специални закони по отношение на функциите и минималните изисквания за заемане на конкретни длъжности.
Posted in Новини