Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Измененията в Закона за електронното управление от 01.07.2016 налагат изменение на наредбите към него. Основните произтичащи от закона изменения са:

  • Създаване на Държавна агенция “Електронно управление”, която да координира процесите по изграждане и надграждане на системи за електронно управление. На председателя на агенцията се възлагат множество функции, които наредбата детайлизира.

  • Създаване на регистри и информационни системи към Държавна агенция “Електронно управление”, които имат за цел прозрачност и предвидимост на процесите.

  • Премахване на изискването за единна среда за обмен на електронни документи, което ще позволи по-гъвкава комуникация между системите. В следствие на тази промяна, регистрите за оперативна съвместимост, които ЕСОЕД е използвал, също подлежат на промени. Най-съществената е, че регистърът на информационните обекти вече не изисква ръчни вписвания, а регистрите на всеки първичен администратор на данни извършват вписването автоматично. Вписаните обекти са в JSON и XML формат, за да се позволи използване от максимално широк кръг платформи.

В допълнение, с оглед на идентифицираните проблеми и рискове при наличните информационни системи и регистри, е наложително въвеждането на по-ясни изисквания към тях, така че те да могат да посрещнат предизвикателства от гледна точка на натоварване, информационна сигурност и защита на личните данни.

Трансформацията на удостоверителни услуги във вътрешно-административни такива е концепция, залегнала още от приемането на Закона за електронното управление, но нейното приложение на практика е било възпретятствано по организационни и технологични причини. Настоящата наредба, в съотствествие с принципте, описани в Закона, адресира тези проблеми.

Наредбата урежда и спецификите на националното хранилище за отворен изходен код на всички системи, разработени по проекти, без значение от източника на тяхното финнасиране.

За да подпомогне на администрациите при възлагане на обществени поръчки е създаден и шаблон за технически спецификации на проекти за е-управление, който обхваща всички общи изисквания към системи – за сигурност, за интеграция, за ползваемост, за процес на разработка.

Не на последно място е удобството и ползваемостта на електронните услуги. Целта на наредбата е да позволи максимално кратък и удобен процес по заявяване на електронни услуги, заплащането на съответните такси и получаване на резултата от тяхното изпълнение.

Наредбата възлага на председателя на Държавна агенция “Електронно управление” да приеме и публикува препоръки и насоки по редица въпроси, които към момента са неясни или спорни при реализиране на проекти.

Прочети повече

Posted in Новини