Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз

Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз

Проектът на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз е изготвен в изпълнение на мярка № 55 от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет с Решение №  965 на Министерския съвет от 2016 г.
Приетото в началото на членството на България в Европейския съюз (ЕС) Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС изигра своята ключова роля за осигуряване на съгласуваност, последователност и ефективност на участието на България в процеса на вземане на решения на ниво Европейски съюз. В него намериха отражение и новите функции, които българската администрация следваше да поеме в условията на пълноправно членство.
В последващите години Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. бе многократно променяно, както поради констатирани слабости в координационния механизъм, така и с оглед необходимостта да се отговори на новите предизвикателства пред България, в т.ч. и първото ни ротационно председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Наслагването на промени върху промени, обаче, не само, че допълнително затруднява работата на администрацията, но и не позволява дефинирането на правата и задълженията на всички участници в националния механизъм по европейските въпроси по достатъчно ясен и непротиворечив начин.
С проекта на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз се преодоляват съществуващите празноти и неясноти в нормативната уредба. Регламентирани са последователно, ясно и непротиворечиво всички въпроси, отнасящи се както до правно задължените лица, участващи в координационния механизъм, така и до участието на страната ни в процеса на вземане на решения на ниво Европейски съюз и до изпълнението на ангажиментите, произтичащи за България от членството й в Съюза. Своето отражение в Постановлението са намерили и всички въпроси, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Прочети повече

Posted in Новини