Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проектът е изготвен във връзка с обнародвания в Държавен вестник, бр. 101 от 2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Съгласно закона, в 6-месечен срок от влизането му в сила, Министерският съвет следва да приеме или приведе в съответствие с него нормативните актове, свързани с неговото прилагане.

Проектът на наредба урежда обществените отношения в областта на администрирането на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

виж повече

Posted on
Posted in Новини