Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите

С Решение за приемане на структура на Министерския съвет на 44-то Народно събрание (обн. ДВ. бр. 37 от 2017 г.) Министерството на земеделието и храните е преобразувано в Министерство на земеделието, храните и горите и е определен едномесечен срок за уреждане на всички правоотношения и функции, свързани с преобразуването.

С проекта на постановление се приема нов Устройствен правилник на Министерство на земеделието, храните и горите и се отменя действащия Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 77 от 2013 г.), който е изменян и допълван 8 пъти.

С новия правилник ще се осигури съответствие на нормативната рамка с актуалната структура на Министерския съвет и ще се уредят правоотношения и функции, свързани с преобразуването на Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите. Създават се дирекции и се преобразуват съществуващи, като се прецизира функциите им и се добавят нови.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини