Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение нормативни актове

Проектът на Постановление е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

С предложения проект на постановление за изменение на нормативни актове се предвижда изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,  Наредбата за работа с генномодифицирани организми в контролирани условия,  Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии и Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.

С проекта на Постановление още се отстраняват несъответствия на подзаконовата нормативна уредба по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с приетите изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 12 от 3.02.2017 г.), с който се транспонира Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Отстраняват се:

  • несъответствия на текстове за информиране на обществеността за инвестиционни предложения;
  • отсъствие на разпоредби в подзаконовата нормативна уредба, уреждащи възможността за задължително провеждане на ОВОС без процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
  • несъответствие на изискуемата от възложителя информация във връзка с произнасяне на компетентния орган по околна среда по критериите от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
  • некоректни препратки, породени от транспонирането на Директива 2014/52/ЕС.

Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии е приета на основание чл. 5, т.1 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн. ДВ, бр.22/11.03.2014 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.). С наредбата се определят реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии.

С проекта на Постановление са направени предложения за промени в текстове и изменение на сега действащите такива, свързани с намаляване на изискванията на операторите на инсталациите и авиационните оператори за представяне на документи, които могат да бъдат получени по служебен път.

Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове е приета на основание чл. 5, т. 3 от ЗОИК (обн. ДВ, бр.22/11.03.2014 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.). С наредбата се определят реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

С проекта на Постановление са направени предложения за нови текстове и изменение на сега действащите такива, свързани с намаляване на допълнителните изисквания към документите, които се представят при откриване на партиди и актуализиране на информацията по партидите на оператори на инсталации и на авиационни оператори.

Целта на промените е намаляване на административната тежест на операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии.

С измененията в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите се предвижда намаляване на отделни такси, както и премахване на такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда.

Прочети повече

Posted in Новини