Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ), приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. се цели намаляване на административната тежест за инвеститори, кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект, посредством отпадането на един от изискуемите документи и събирането му по служебен път. Предложението е направено във връзка с Решение № 338 на Министерски съвет от 23.06.2017 г. („РМС № 338/2017 г.“) за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В обхвата на прегледа, съгласно Решението бяха включени 12 удостоверителни документа, посочени в Приложение към т. 1, буква „а“ от РМС № 338/2017 г.

Прочети повече

Posted in Новини