Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Проектът на постановление е изготвен в изпълнение на изрична законова делегация, предвидена в чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.), съгласно която Министерският съвет определя детайлни правила по прилагането на глава трета „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ за съответния програмен период.  Наред с тази основна цел, с проекта се постига и създаване на ясна и унифицирана уредба за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, чрез която се осигуряват предпоставки за ефективното и ефикасно разходване на средствата от Европейските структурни и кохезионни фондове (ЕСИФ).

В рамките на общата законова делегация в проекта на постановление се определят:

1. детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.;

2. структурният състав на комисията за оценка на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;

3. изискванията към лицата, които извършват проверка на постъпили възражения, лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения и лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

4. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на БФП.

В проекта са включени и разпоредби, за които ЗУСЕСИФ изрично изисква допълнителна регламентация в подзаконовия нормативен акт по прилагането му.

 

виж повече

Posted on
Posted in Новини