Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

С Постановление № 3/09.01.2017 г. на Министерския съвет е приета Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) и с § 2 е отменена Наредбата за електронните административни услуги. С чл. 40, ал. 1 от новата Наредба председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) се задължава да определи правилата за институционална идентичност, на които трябва да отговарят интернет страниците на администрациите.

До приемането на НОИСРЕАУ министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговаря за унификацията на дизайна на интернет страниците на администрациите на органите на изпълнителната власт въз основа на издадена от него инструкция. Правомощията му за това са дадени с изменение на чл. 15, ал. 4 от Наредбата за електронните административни услуги на мястото на министъра на държавната администрация и административната реформа, издал Инструкция № 4 от 21 юли 2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите (обн. ДВ. бр. 64 от 11 август 2009 г.). Тази инструкция не е изменяна и/или отменяна и към момента е действащ нормативен акт.

В резултат на посочените обстоятелства председателят на ДАЕУ не може да определи правилата за институционална идентичност на интернет страниците на администрациите.

С проекта на изменение на НОИИСРЕАУ се предлага отмяна на Инструкция № 4 за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите, издадена от министъра на държавната администрация и административната реформа, като това ще даде възможност на председателя на ДАЕУ да осъществи своите задължения по чл. 40, ал. 1 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Прочети повече

Posted in Новини