Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) публичните възложители могат да провеждат процедура на договаряне без предварително обявление, респ. при възлагане на поръчки на ниски стойности, в случаите когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Аналогична възможност имат и секторните възложители при провеждане на приложимите за тях процедури. Този списък е приложим и при възлагане на поръчки в областите отбрана и сигурност.

В предложения списък са включени само суровини и материали, които се предлагат в големи количества, нямат характер на завършен продукт, който сам по себе си да може да служи за крайно потребление, и не се предлагат чрез търговската мрежа за търговия на дребно.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини