Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С Постановление № 89 на Министерския съвет от 2016 година е създадена Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към министъра на земеделието и храните и е приет устройствения й правилник. Агенцията изпълнява функции на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ бр. 45 от 2016 г.) е предвидено изпълнителният директор на Агенцията да се избира и освобождава с решение на Министерския съвет и да се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя на Република България, а бюджетът на Агенцията да се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. С проекта на постановление се предвижда да бъдат внесени изменения в Устройствения правилник на Агенцията, като той бъде приведен в съответствие с действащите разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.

С проекта на постановление се предвижда да бъдат внесени изменения в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация като размерът, с който може да се надвишават индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време в специализираната администрация на Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” е изравнен с размера, предвиден за служителите в специализираната администрация на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите, изпълняваща аналогични функции.

В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности се предвижда в чл. 6 да бъде създадена нова ал. 2, с която по подобие на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ за изпълнение на функциите на ръководител на Сертифициращия орган за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по Европейски фонд за гарантиране на земеделието и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони да се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер на основната месечна заплата.

Необходимите средства за персонал ще бъдат осигурени чрез вътрешно преструктуриране на разходите по бюджета на МЗХ за 2016 г. и ще бъдат предоставени като допълнителен разход по бюджета на агенцията за 2016 г. ,като проекта на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Прочети повече

Posted in Новини