Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

С проекта на постановление се предлага дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ да се преименува на „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“, както и да се променят функциите на дирекцията в съответствие със Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г.

Предвидено е увеличаване на числеността на персонала на дирекцията с 6 щатни бройки за сметка на намаляване на числения състав на дирекция „Финанси и управление на собствеността“. С посочените щатни бройки ще бъдат обезпечени преминаващите от дирекция „Финанси и управление на собствеността“ функции по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е министърът на финансите. Предложената промяна има за цел всички дейности по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, вкл. по централизирано възлагане, по които възложител е министърът на финансите, да се концентрират в рамките на една дирекция на Министерството на финансите. По този начин министерството ще оптимизира работата си в сферата на обществените поръчки. Същевременно промените ще създадат възможност за оптимално организиране и разпределение на експертния и материалния ресурс и използване на натрупания опит при избягване на дублиращи се дейности.

Допълнителните щатни бройки за дирекция „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“ също така ще укрепят капацитета на дирекцията във връзка със значително разширения обхват на дейността на Централния орган за покупки и кръга от възложители, които ползват централизираното възлагане съгласно Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 г.

Отговорна дирекция в МФ: “Човешки ресурси и административно обслужване”

e-mail: l.filchev@minfin.bg

Прочети повече

Posted in Новини