Новини

Проект на Постановление на МС за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.

Проект на Постановление на МС за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.

По предложения на Сметната палата, направени във връзка с извършен одит на областни администрации, с настоящия проект на постановление на Министерския съвет се дава дефиниция на понятието „семейство“ и се определят рискове, срещу които задължително се застраховат застроените имоти – публична държавна собственост. Предложението за дефиниране на понятието „семейство“ е с оглед правилното определяне на жилищната нужда при настаняване под наем в държавни ведомствени жилища. Целта е да се предотврати прилагането на неправилни практики при определяне кои лица следва да се считат за членове на семейството на кандидатстващите за настаняване под наем в държавни ведомствени жилища лица. Предлага се застроените имоти – публична държавна собственост да се застраховат задължително срещу природни бедствия и земетресения. Предприемането на посочените мерки е с цел гарантиране на обществения интерес посредством защитата на застроените имоти – публична държавна собственост предвид факта, че са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности.

Прочети повече

Posted in Новини