Новини

Проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Предлаганият нов проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие се изготвя в изпълнение на влезлия в сила и обнародван в Държавен вестник – бр. 21 от дата 13.03.2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Съгласно параграф 55 от него, Правилникът за прилагането му се привежда в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

С Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие се уреждат условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за регионално и пространствено развитие, интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините. Правилникът регламентира организацията и дейността на регионалните съвети за развитие и на областните съвети за развитие, както и наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини