EU_SEFdown       logo-bg-center

ВЪПРОСНИК

по проект: “Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в Българския съд”, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0019-C01 от 07.09.2017 год., по ОП „Добро управление”


Благодарим Ви за времето, което отделяте за попълването на този въпросник. Вашата подкрепа ще осигури по-голяма надежност при използването на гласовия софтуер в процеса по изготвянето на протолите от съдебните заседания.

Моля да попълните информацията по-долу, след което да отговорите на въпросите от Общата и Специалната част.

Въпросите с “*” са задължителни!

Анкета за Съдилища

Анкета за Съдилища


ОБЩА ЧАСТ

Можете да посочите повече от един отговор.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Можете да посочите повече от един отговор.
Можете да посочите повече от един отговор
Можете да посочите повече от един отговор