Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията

Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията

С предложените изменения и допълнения в Закона за администрацията:
– Въвежда се легална дефиниция на понятието „административен контрол” –дейност за проверка и оценка действията на администрацията за съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове с цел ефективност, прозрачност в управлението и предотвратяване на корупцията. По този начин се разграничават функциите на инспекторатите по Закона за администрацията от тези на другите контролни органи и се преодолява досегашната широко разпространена практика  инспекторатите да осъществяват вътрешноведомствен финансов контрол (проверки по Закона за обществените поръчки и в търговски дружества);
– Предвижда се структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, да се определят с наредба, приета от Министерския съвет. Досегашната практика по издаването на Методически указания не е достатъчна гаранция за уеднаквяване практиката на инспекторатите, затова е необходимо това да стане с акт на Министерския съвет;
– Създава се възможност Министерският съвет да определя допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят ръководителят на инспектората и инспекторите. Предвид спецификата на дейността на инспекторатите е необходимо да са въведат конкретни критерии за подбор на служителите в Главния инспекторат и инспекторатите, които да гарантират тяхната ефективност;
– Дефинирани са по-детайлно функциите на Главния инспекторат както по отношение на администрацията на Министерския съвет и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет, така и по отношение на инспекторатите по Закона за администрацията. Разписани са нови функции на Главния инспекторат, като оценяване дейността на инспекторатите по ред, определен с наредба на Министерския съвет и координиране и подпомагане изпълнението на държавната антикорупционна политика.
С второто направление на законодателни изменения, със законопроекта се предлага допълване на основните принципи на дейността на администрацията, като изрично се добавя принципът на непрекъснато усъвършенстване на качеството и се посочва целта на прилагането му („ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели“ на администрацията), както и основният инструмент за реализиране на принципа – внедряване на системи за управление на качеството.
Posted on
Posted in Новини