Author: admin

 

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител

Консултациите се провеждат в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, по който е предвидено извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител. Консултацията е насочена към: 1. публичните институции (в […]
Posted in Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Проектът на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) има за основни цели осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване – маловажния случай на нарушение, давността, резолюцията за прекратяване, възобновяването на производството;  създаване на нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в […]
Posted in Новини

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията

Консултациите се провеждат в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, по който е предвидено извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията. Консултацията е насочена към: 1. към публичните институции; 2. […]

Обява за процедура за Услуги

Национална асоциация правна инициатива за отворено управление обявява процедура за Услуги с референтен номер: CB007.2.22.078 – BL4-услуги с предмет “Insurance of IT expertise: Elaboration of project web site, IT consultancy for the development of 2 training packages for students & provision of lecturers, under project CB007.2.22.078 “Youth networking for economic exchange in the cross-border region”, […]

Проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Основната цел на законопроекта е създаване на информационна система „Регистър на пълномощните“ с оглед осигуряване на възможност за предоставяне на висококачествени, икономични, ефективни и лесно достъпни електронни административни услуги и достъп до правосъдие, ориентирани към гражданите и бизнеса. Прочети повече

Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за електронното управление

Откриват се обществени консултации по част от предложенията от Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, свързан с планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване, поради: – отклонения от принципите на комплексното административно обслужване и служебното начало; – неефективност на процесите по предоставяне на административни услуги и административно регулиране; – административна тежест за граждани, […]

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

С постановлението на  Министерския съвет се приема график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал.1 от Закона за обществените поръчки. Графикът включва два етапа. Първият стартира от 1 януари 2020 г.  От тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за: възложителите на […]
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) се предвиждат промени по отношение определянето на наемната цена на помещения – държавна собственост, които се предоставят под наем без провеждане на търг (чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане […]
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт – повторна консултация

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между властите се цели създаването на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Към настоящия момент в действащото законодателство са […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет, чиято основна цел е разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието […]
Posted on
Posted in Новини