Author: admin

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Предложеният проект на наредба, както и измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Основната част от тях се отнася до създаване на нормативна основа за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната. Промените […]
Posted in Новини

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

С цел облекчаване на стопанската дейност и за осигуряване на необходимото ниво на контрол върху стоките, които се въвеждат на или извеждат от митническата територия на Съюза, върху лицата и превозните средства, както и контрола върху производството, движението и складирането на акцизните стоки, е необходимо митническите органи, които осъществяват този контрол, да си взаимодействат с […]

Проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. (ЗМИП), с който е отменен досега действащият Закон за мерките срещу изпирането на пари, и бяха въведени изменения и допълнения в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и в други нормативни […]

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи

Със законопроекта се предлага цялостна организация на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на настоящата уредба в отделни и различни по степен нормативни актове, да премахне противоречията между тях, да даде достатъчна и оптимална регулация и да бъде съобразена с актуалните обществени отношения в страната. Прочети повече

Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност

В съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт проектът на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност урежда възможносттаза придобиване на практически знания и умения в конкретно избрана от стажант-юриста област на правото, като се запазва принципът за придобиване на задължителен минимум от познания за функционирането на органите на съдебната власт. При полагане на изпита […]

Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Основна цел проекта на закон е въвеждането на възможност за използване на съвременни технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от кабелни, сателитни и други платформени оператори, както и установяване на улеснена процедура по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателните постановления по Закона за авторското право […]

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г.

С проекта на Постановление за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (проект на ПМС), спрямо […]

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация е изготвен във връзка с необходимостта от усъвършенстване на действащата нормативна уредба, регламентираща правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и на кметовете на кметства в процеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети. Прочети повече
Posted in Новини

Проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие

Проектът на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие е разработен по проект финансиран по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“. Изпълнител на проекта е Министерство на околната среда и водите съвместно с Международната банка […]
Posted in Новини

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г.

Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016 – 2020 г. и има за цел провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, повишаване на информираността за […]
Posted in Новини