Архив

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

Днес, 04.03.2022 г. УС на Сдружение НАПИОУ, съгласно чл. 13, ал. от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на 18.03.2022 г., от 13:00 часа, на адрес Монтана, п.к. 3400, бул./ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, ап. 510 при следния дневен ред за провеждане на Общо Събрание: 1. Приемане отчета за дейността на НАПИОУ […]
Posted on
Posted in Архив

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

Днес, 17.05.2021 г.,   УС на Сдружение НАПИОУ съгласно чл. 13, ал.  от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 28.05.2021 г., от 13:00 часа, на адрес  Монтана, п.к. 3400, бул./ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, ап. 510 при следния дневен ред за провеждане на Общо Събрание: Приемане отчета за дейността на НАПИОУ […]
Posted on
Posted in Архив

Тридневен работен семинар в гр. Велинград

      КОДИФИЦИРАНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕН ЗОП В СИЛА ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА. НОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ ПРАВНА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ НЕРЕДНОСТИ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПО РЕДА НА ЗОП  И СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ, БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ […]
Posted in Архив