Author: admin

 

Трансформация в модела на административното обслужване – общи правила

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са: –  превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги; –  електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса; –  групиране на услугите на принципа “Епизоди от живота” и “Бизнес събития”; –  стандартизиране на услугите на териториалните […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Закон за публичните предприятия

На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Наръчник за гражданско участие

Във връзка с усилията на администрацията на Министерския съвет за повишаване информираността на обществото за начините за участие в процесите по обществени консултации и други форми на взаимодействие и повишаване качеството на консултативния процес e подготвен „Наръчник за гражданско участие“. Предназначението на наръчника е да ориентира и подпомага гражданите и техните сдружения и организации в […]
Posted on
Posted in Новини

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.

Настоящият проект на Методически указания е изготвен на основание на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР). Методическите указания имат за цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на областните стратегии за развитие (ОСР). В документа са взети под внимание новите подходи в прилагането на регионалната политика […]
Posted in Новини

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Настоящият проект на Методически указания е изготвен на основание чл. 17, т. 9 от ЗРР. Методическите указания ще допринасят за разработването на документите за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на районите от ниво 2. Прочети повече
Posted in Новини

Проект на Методология за оценка на корупционния риск

Проектът на Методология за оценка на корупционния риск е  разработен на основание чл. 32, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 30, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от междуведомствена работна група, включваща представители на Министерския съвет, Националното сдружение на общините в Република България и […]
Posted in Новини

Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ изпълнява програма за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.  Кандидатстването по тази програма се разписва в Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти /Методиката/, на основание чл. 10, ал.3, т.8 от Закона за хората с увреждания и във […]
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

С Постановление № 3/09.01.2017 г. на Министерския съвет е приета Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) и с § 2 е отменена Наредбата за електронните административни услуги. С чл. 40, ал. 1 от новата Наредба председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) се задължава да определи правилата за […]
Posted in Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Основна цел на директивата, съответно на законопроекта, е подобряване на съществуващите механизми […]
Posted in Новини

Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

Предложената актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България се налага в резултат от развитието на нормативната и институционална рамка за е-управление в периода след 2014 година. Приети са изменения и допълнения в Закона за електронното управление и в подзаконовата уредба към него. Разработен и приет е Законът за електронната идентификация и […]
Posted in Новини