Новини

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предложеният законопроект се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на следните директиви:

  • Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета;
  • Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба);
  • Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета.

Въвеждането на посочените по-горе директиви е залегнало в Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини