Новини

ЗИД на ЗРТ

ЗИД на ЗРТ

С предлаганите изменения и допълнения се цели въвеждане на разпоредбите на член 3, параграфи 2 и 4 от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги. С официално уведомително писмо от Генералния секретариат на Европейската комисия до министъра на външните работи, се посочва, че е стартирала процедура за нарушение № 2016/2034 относно неправилното транспониране на член 3, параграфи 2 и 4 от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Констатациите на Европейската комисия, направени в посоченото уведомително писмо, са че Законът за радиото и телевизията не транспонира член 3, параграф 2, букви а) – г) от директивата, във връзка с линейните услуги, включително изискването нарушенията да бъдат открити, сериозни и тежки, както процедурите, установени в член 3, параграф 4, буква б) и параграф 5, във връзка с нелинейните услуги. Посочва се също, че в българското законодателство се предвижда възможността за дерогация от свободата на приемане и предаване на линейни и нелинейни аудиовизуални медийни услуги, но не се транспонират съответните процедури.

Прочети повече