Новини

Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

Откриват се обществени консултации по повод извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за дейностите по предоставяне на услуги /ЗДПУ/.

Консултацията е насочена към:

– към администрациите и институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика и осъществяват административно обслужване и контрол в рамките на обхвата на ЗДПУ;

– към физическите и юридическите лица, които са адресати на режимите по ЗДПУ, участват във формирането на политики, имат интерес към сферата на оценяваната политика.

Цел на консултацията: Консултацията се с цел да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят мнението и становището си по приложението на закона, както и да формират препоръки за подобряване на въведените с нормативния акт политики.

Съпътстващи цели на консултацията са:

· събиране  на допълнителна информация, данни и знания в сферата на регулиране на Закона за дейностите по предоставяне на услуги;

·  идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на работата на компетентните администрации и постигане на заложените цели;

· оценка на въздействието.

Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на целенасочени консултации посредством изпращането на конкретни въпросници-анкети до заинтересованите страни, с цел изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона.

Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за срок 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата на административно обслужване, административно регулиране и контрол в контекста на целите на правителствената политика в областта на дейностите по предоставяне на услуги в България.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини