Новини

Методология за оценка на корупционния риск по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Методология за оценка на корупционния риск по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Проектът на методология е разработен на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 6 и чл. 30, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Това обстоятелство наложи промяната в наименованието на настоящия проект, а именно Методология по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, за разлика от първоначално качения за обществено обсъждане в периода от 18.04.2019 г. до 08.05.2019 г.

При разработването на настоящия проект на методология са взети предвид постъпилите в хода на предишното обществено обсъждане бележки и предложения от държавни институции, неправителствени организации и граждани.

Анализът и обобщаването на постъпилите бележки и предложения е извършен от нова междуведомствена работна група, включваща представители на администрацията на Министерския съвет, Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Националното сдружение на общините в Република България и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Предвид факта, че след запознаване с получените становища са направени съществени промени в първоначалния проект, се обоснова необходимостта от провеждането на повторно обществено обсъждане.

Важен момент е, че с този проект на методология се регламентират общите изисквания и редът за идентифициране степента на корупционния риск, с цел проверка на декларациите за имущество и интереси, съгласно § 2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 13, ал. 2 от горепосочената наредба. С методологията се урежда и планирането и отчитането на  мерки, заложени в антикорупционните планове.

Целта на методологията е да:

– определи общия подход за установяване на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 – 3 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, чиито декларации ще подлежат на проверка;

– определи индикаторите и методите за оценка на корупционния риск;

– подпомогне наблюдението и управлението на антикорупционните политики и мерки.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини