Новини

Обсъждане на реформа на административнонаказателното производство

Обсъждане на реформа на административнонаказателното производство

В ход на обсъждане е реформа на административнонаказателното производство. Предвижда се реформата да се извърши чрез промени в Закона за административните нарушения и наказания. Целите на планираните промени са:

  • създаване на нови възможности за приключване на административно-наказателното производство в кратки срокове (напр. чрез въвеждане на споразумението);
  • удължаване на срока за оспорване на наказателните постановления пред съда  от 7 на 14 дни;
  • предвиждане на подробни правила за призоваване в „досъдебната фаза“;
  • ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай, че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване;
  • осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване;
  • повече превантивни антикорупционни мерки при осъществяване на контролната и санкционна дейност на администрацията;
  • създаване на ефективни правни гаранции за правото на защита на гражданите в извънсъдебната фаза на производството.

В периода  юни 2018 г. – август 2018 г. беше проведена първата предварителна консултация по промените в Закона за административните нарушения и наказания със заинтересовани ведомства, съдилища и прокуратури. Получени бяха над 80 становища по официален път или електронна поща.

С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от закона, стартира и втори кръг от обществени консултации по предложените промени. Работна група обсъди предлаганите промени.

Промените са насочени към контролни органи, органи с правомощия на актосъставители, наказващи органи, съдилища и прокуратура, гражданите и представителите на бизнеса.

По настоящите предварителните консултацията е предвиден срок от 30 дни, в рамките, на който заинтересованите страни и всички граждани могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на предложените промени и законодателството в областта.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини