Новини

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията

Консултациите се провеждат в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, по който е предвидено извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията.
Консултацията е насочена към:
1. към публичните институции;
2. административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт;
2. специалистите, представителите на академичната общност и специализираните организации, разполагащи с данни и експертиза в областта на обществените отношения, регулирани от Закона за администрацията;
3. неправителствените организации, чиято дейност или интереси попадат в областта на обществените отношения, регулирани от Закона за администрацията;
4. гражданите.
Цели на консултацията:
Настоящите обществени консултации се провеждат с цел да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят мнението си по въпроси, свързани с изпълнението на Закона за администрацията и да дадат предложение и препоръки, свързани с обществените отношения, които Закона за администрацията урежда.
С изготвяне на последващата оценка на Закона за администрацията ще се постигне следното:
  – Отговор на въпросите за постигане на целите, ефективност, ефикасност, устойчивост и полезност на Закона за администрацията;
  – Събиране на информация за резултатите от прилагането на нормативния акт;
  – Извеждане на проблеми, свързани с прилагането на нормативния акт, изследване на причините за наличието на проблемите и формулиране на  препоръки за преодоляването им.
Срок за провеждане на консултациите: до 10.01.2020 г.