Новини

ПОКАНА / INVITATION

ПОКАНА / INVITATION

 

Важно! Актуализация от 21 Януари 2017 Attention! Actualization from January 21st 2017
за участие в процедура за избор на асоциирани партньори за съвместно участие в процедура чрез подбор на проектни предложения ВС05М2ОР001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 to participate in the selection procedure for associated partners for joint participation in a procedure by selecting project proposals ВG05М2ОР001-1.002 “Establishment And Development Of Centers Of Competence” under “Science and education for smart growth” 2014 – 2020

 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, в качеството си на водеща организация в Сдружение „Национален център по музеология и туризъм“ и във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура ВС05М2ОР001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетната ос: 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Инвестиционен приоритет: № 1а „Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центровете на компетентност, по-специално центровете, които са от интерес за Европа“, Специфична цел 1: „Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания“, Компонент 4: „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

обявява процедура за избор на асоциирани партньори.

Асоциирани партньори могат да бъдат  всички юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото му изпълнение или на предварително заявени в проектната обосновка дейности от проекта, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Настоящата покана съдържа следните документи за информация:

  1.  Покана (Приложение 1).
  2. Критерии и методология за оценка на асоциирани партньори. (Приложение 5).
  3. Декларация за партньорство (Приложение IIIа)

Предложенията на кандидатите следва да бъдат изпратени:

  • по електронна поща office@iefem.bas.bg
  • доставени лично, чрез упълномощено лице или по куриер на адрес: гр. София 1000, ул. “Московска” 6-А не по-късно от: 17.02.2017 г.

Всички предложения, получени след този срок няма да бъдат разглеждани.

 

Документация по процедурата

INVITATION to participate in the selection procedure for associated partners

Posted in Новини