Новини

Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 161 от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи

Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 161 от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи

Постановлението за изменение и допълнение на ПМС № 161 от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода “Водено от общностите местно развитие” за периода 2014 – 2020 г. предвижда промени, свързани с допълнения в състава на Комитета за координация. Допълва се новосъздадената към Министерството на земеделието „Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” като член на Комитета.
В проекта са направени предложения за изменения, с които се цели ясно регламентиране на oтговорностите във връзка с работата на Комитета за избор. Допълнена е възможността като външни оценители в Комитета за избор да бъдат определяни и лица от избраните чрез централизиран конкурс по реда на чл. 14 от ПМС 162 .
Отпадат проверките на място на МИГ, извършвани от УО на ПРСР за потвърждаване на достоверността на заявените при кандидатстване данни, тъй като същите не са свързани с работата на Комитета за избор.
Въвежда се допълнително нормативно основание за прехвърляне на средствата от предвидените за Подхода „ВОМР“ към други мерки в съответната програма. С посоченото допълнение се цели своевременно постигане на резултати от прилагането на стратегиите и се дава възможност на УО на програмите да минимизират риска от неусвояване на предвидените по подхода средства.
Ясно се регламентират всички образци на документи, които следва да бъдат изготвени от УО на ПРСР като отговорен за прилагането на подхода „ВОМР“.
Проектът предвижда и допълнителни промени, произтичащи от определени фактически и правни основания, посочени в доклада на вносителя.