Новини

Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на стипендиантска програма в държаваната администрация

Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на стипендиантска програма в държаваната администрация

С проекта на постановление се предлага приемането на Наредба за провеждане на стипендиантска програма в държавната администрация. Приемането на наредбата е предвидено в чл.13а, ал.8 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Наредбата има за цел да детайлизира предвиденото в чл. 13а от ЗДСл (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.) провеждане на стипендиантска програма в държавната администрация като инструмент за привличане и задържане на служители от редки и/или специфични специалности, за които е установен недостиг в определени административни структури.

В тази връзка наредбата предвижда изготвянето на списък от специалности, за които в отделните администрации има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии. Списъкът ще се актуализира ежегодно по предложение на администрациите и ще включва специалности, които са специфични и необходими за съответната администрация и за които администрацията в продължение на повече от 18 месеца не е намерила подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а и/или 81б от ЗДСл. Списъкът ще се одобрява с решение на Министерския съвет ежегодно не по-късно от 30 септември на текущата година.

С наредбата се определят и изискванията към кандидатите за участие в стипендиантската програма, вкл. процедурата по подбор, определят се ангажиментите и задълженията на стипендиантите, администрацията и наставника, както и реда и условията, при които стипендиантите могат да бъдат назначени по служебно правоотношение след успешното приключване на стипендиантската програма. Създават се и всички необходими образци на документи, които ще се използват при обявяването на стипендиантската програма, в процедурата за кандидатстване и подбор и сключване на споразумението.

Прочети повече

Posted in Новини