Новини

Проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство

Проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство

Предложената промяна в чл. 3 от Закона за българското гражданство представлява конкретизация на общия принцип, постановен в чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България за недопускането на злоупотреба с права. Забраната за злоупотреба с двойно гражданство означава, че лицето с двойно гражданство не би могло да се позовава на чуждия закон, включително и когато е по-благоприятен в пределите на териториалното действие на българския закон. С предлаганите допълнения в чл. 12а и чл. 14а, ал. 1, т. 1 от Закона се въвеждат изисквания за поддържане на инвестицията, съответно за наличие на увеличената инвестция или на вложената в капитала на българско търговско дружество инвестиция към датата на подаването на молбата за натурализация от лицето, кандидатстващо за придобиване на българско гражданство на основание, съдържащо се в тези разпоредби. Предлаганите промени в Закона за вероизповеданията, Закона за политическите партии и Изборния кодекс отчитат актуалните заплахи и предизвикателства пред националната сигурност, правата и свободите на гражданите в условията на международно напрежение и променяща се геополитическа архитектура на съвременния свят.

Прочети повече

Posted in Новини